Τι είναι το Online Display Advertising ή Banner Advertising;

Tο Online Display Advertising ή Banner Advertising όπως σε πολλούς είναι γνωστό, αναφέρεται στην τοποθέτηση ενός διαφημιστικού μηνύματος σε ιστοσελίδες. Το μήνυμα μπορεί να έχει τη μορφή κειμένου, εικόνας, βίντεο ή συνδυασμό των προηγουμένων. Μπορεί να είναι στην απλή του μορφή στατικό ή στην πιο σύνθετη δυναμικό και να προσφέρει…